• Kategorie
  • Szukaj
  • ŚWIĄTECZNA WYPRZEDAŻ do -50%

Regulamin Promocji:

1. Promocja trwa od 06.12.22 r. do 06.01.23 r. lub wyczerpania zasobów.
2. Wszystkie promocyjne produkty są w znacznie niższych cenach i nie można na nie zrealizować żadnych dodatkowych rabatów.
3. Każdy Klient detaliczny i hurtowy, który w okresie trwania Wyprzedaży dokona jednorazowo zakupu materiału objętego promocją ma możliwość skorzystania z rabatu o wysokości do -50% ceny. Wysokość obniżki widnieje przy każdym przecenionym produkcie.
4. Organizator promocji wyklucza możliwość anulowania przez klienta poprzednio zamówionych produktów w celu zamówienia tych samych produktów w niższej cenie. Ponadto zamówienie będzie realizowane dopiero po opłaceniu poprzednich zamówień. W innym razie kwota ta będzie przeksięgowana na zamówienie wcześniejsze.
5. Czas na opłacenie zamówionych produktów to 5 dni roboczych, później organizator promocji ma pełne prawo anulować zamówienie Kupującego.
6. Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia realizacji zamówień osób biorących udział w promocji w przypadku bardzo dużych ilości zamówień do 7 dni roboczych.
7. Organizator dopuszcza możliwość drobnych błędów w materiałach objętych promocją, przy czym nie podlegają one reklamacji oraz zwrotom.
8. Organizator zastrzega możliwość braku zamówionego produktu, wówczas środki za dany produkt zostaną niezwłocznie zwrócone, zaś reszta zamówionych towarów wysłana.
9. Towar zakupiony w Wyprzedaży podlega zasadom zgodnym z Regulaminem Serwisu. Każdy biorący udział w Wyprzedaży oświadcza, że zapoznał się z jego Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Wyprzedaży jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu Wyprzedaży.

 

 

Postanowienia końcowe

10. Udział w Wyprzedaży oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki promocji określone niniejszym Regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem TkaneDziane.pl
11. Wszelkie pytania dotyczące promocji można kierować drogą e-mailową na adres: kontakt@TkaneDziane.pl